THÔNG TIN CHUNG

Những thông tin dưới đây chỉ dành cho cuộc thi MUSCLECONTEST VIETNAM 2019

Thông tin đăng ký tanning, xin vui lòng liên hệ Vincent here.

HẠNG MỤC THI ĐẤU

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – PRO QUALIFIER MENS PHYSIQUE – PRO QUALIFIER
DIVISION A (UP TO 170cm) CLASS A: Up to and including 168cm
–         Up to and including 163cm – 73kg CLASS B: Above 168cm Up to and including 171cm
–         Above 163cm up to and including 165cm – 75kg CLASS C: Above 171cm up to and including 174cm
–         Above 165cm up to and including 168cm – 77kg CLASS D: Above 174cm up to and including 177cm
–         Above 168cm up to and including 170cm – 79kg CLASS E: Above 177cm up to and including 179cm
DIVISION B (UP TO 178cm) CLASS F: Above 179cm up to and including 182cm
–         Above 170cm up to and including 173cm – 83kg CLASS G: Above 182cm up to and including 185cm
–         Above 173cm up to and including 175cm – 83kg

–         Above 175cm up to and including 178cm – 89kg

DIVISION C (UP TO 183cm)

CLASS H: Above 185cm
NOVICE MENS PHYSIQUE
CLASS A: Up to & including 170cm
–         Above 178cm up to and including 180cm – 93kg CLASS B: Over 170cm to 178cm
–         Above 180cm up to and including 183cm – 96kg

DIVISION D (ABOVE 183cm)

–         Above 183cm up to and including 185cm – 100kg

CLASS C: Over 178cm
NOVICE MENS BODYBUILDING
Lt. Wt – Up to and including 80kg
–         Above 185cm up to and including 188cm – 104kg

–         Above 188cm up to and including 191cm – 108kg

–         Above 191cm up to and including 193cm – 111kg

–         Up to and including 196cm – 114kg

–         Above 196cm up to and including 198cm – 118kg

Hvy. Wt. – Over 80.1kg
MASTERS MENS BODYBUILDING 40+
One class
MENS BODYBUILDING – PRO QUALIFIER
–         Up to and including 65kg
–         Above 198cm up to and including 201cm – 121kg –         Over 65kg up to and including 70kg
–         Above 201cm – 125kg –         Over 70kg up to and including 75kg

–         Over 75kg up to and including 80kg

–         Over 80kg up to and including 90kg

–         Over 90kg up to and including 102kg

MENS PHYSIQUE MASTERS 35+
CLASS A: Up to 173cm
CLASS B: Over 173cm –         Over 102kg
MENS PHYSIQUE MASTERS 40+
One class
WOMEN’S PHYSIQUE – PRO QUALIFIER BEACHBODY – PRO QUALIFIER
CLASS A: Up to and including 157cm CLASS A: Up to and including 155cm
CLASS B: Above 157cm up to 163cm CLASS B: Above 155cm up to and including 157cm
CLASS C: Above 163cm up to 168cm CLASS C: Above 157cm up to and including 160cm
CLASS D: Above 168cm CLASS D: Over 160cm up to and including 163cm

CLASS E: Over 163cm up to and including 165cm

CLASS F: Above 165cm up to and including 168cm

CLASS G: Above 168cm up to and including 170cm

CLASS H: Above 170cm

WOMEN’S FIGURE – PRO QUALIFIER MASTERS BEACHBODY 35+
CLASS A: Up to and including 155cm CLASS A: Up to 162cm
CLASS B: Above 155cm up to and including 159cm CLASS B: Over 162cm to 168cm
CLASS C: Above 159cm up to and including 163cm

CLASS D: Over 163cm up to and including 166cm

CLASS E: Above 166cm up to and including 170cm

CLASS C: Over 168cm
MASTERS BEACHBODY 40+
CLASS A: Up to 162cm
CLASS F: Above 170cm CLASS B: Over 162cm
MASTERS FIGURE 35+ NOVICE BEACHBODY
CLASS A: Up to 163cm CLASS A: Up to & including 157cm
CLASS B: Over 163cm CLASS B: Over 157cm up to 162cm

CLASS C: Over 162cm up to 168cm

CLASS D: Over 168cm

MASTERS FIGURE 40+
One class

 

CHIỀU CAO CÂN NẶNG
Từ 163cm trở xuống Từ 77kg trở xuống
Trên 163cm đến 165cm Từ 79kg trở xuống
Trên 165cm đến 168cm Từ 82kg trở xuống
Trên 168cm đến 170cm Từ 84kg trở xuống
Trên 170cm đến 173cm Từ 87kg trở xuống
Trên 173cm đến 175cm Từ 91kg trở xuống
Trên 175cm đến 178cm Từ 94kg trở xuống
Trên 178cm đến 180cm Từ 98kg trở xuống
Trên 180cm đến 183cm Từ 101kg trở xuống
Trên 183cm đến 185cm Từ 104kg trở xuống
Trên 185cm đến 188cm Từ 109kg trở xuống
Trên 188cm đến 191cm Từ 112kg trở xuống
Trên 191cm đến 193cm Từ 116kg trở xuống
Trên 193cm đến 196cm Từ 119kg trở xuống

LỊCH THI ĐẤU

DATE TIME EVENT LOCATION
Friday, August 16th 1:00pm IFBB Pro League athlete’s brief followed by check-ins HO XUAN HUONG SPORTS CLUB
Friday, August 16th 2:00pm Women’s athlete brief followed by check-ins HO XUAN HUONG SPORTS CLUB
Friday, August 16th 4:00pm Men’s athlete brief followed by check-ins HO XUAN HUONG SPORTS CLUB
Saturday, August 17th 10:00am JUDGING HO XUAN HUONG SPORTS CLUB
Saturday, August 17th 5:00pm FINALS HO XUAN HUONG SPORTS CLUB
© 2019 Muscle Contest Vietnam. All rights reserved